Adatvédelem

adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE ALAPJÁN

1. Alapfogalmak

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatfeldolgozás: Technikai jellegű adatkezelés.

Személyes adat: A természetes személyre, azaz az érintettre vonatkozó bármely információ, mely közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Fazakas E.V. Zsuzsanna PFA adatkezelőként és adatfeldolgozóként elkötelezett mindazon személyek magánszférájának és személyes adatainak védelme iránt, akik személyes adatokat adnak át.

2.Adatkezeléssel kapcsolatos információk

A weboldal címe: https://zsanna.com/

Adatkezelő neve: Fazakas E.V. Zsuzsanna PFA
Székhelye/címe: Románia, 545500 Szováta, Restád utca 14/A
Adatfeldolgozó neve (és beosztása): Fazakas Zsuzsánna, képviselő.
E-mail címe: hello@zsanna.com

A tárhelyszolgáltató adatai

Az Adatkezelő az űrlapon és e-mailen beérkezett, általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja. Tárhely-szolgáltató: Sybell Informatika Kft., 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206., cégjegyzékszám: 01-09-293034, adószám: 25859502-2-42, hello@sybell.hu

Megbízott kizárólag írásban rögzített utasításokat hajthat végre. Az adatbiztonság garantálása érdekében teljesíti a szervezési és technikai intézkedéseket.

Megbízott az adatvédelmi eljárásait érintő észrevétel, kérdés, panasz esetén az alábbi elérhetőségeken elérhető: hello@zsanna.com. A választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldi a Megbízó által megadott címre.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

  • Adatfeldolgozás
  • Jogi képviselet
  • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
  • Kézbesítés
  • Könyvelés
  • Követeléskezelés
  • Marketing
  • Számlázás

3. Adatkezelés tárgya, célja, jogalapja, időtartama

Adatkezelés tárgya: A Megbízott árajánlatok elkészítéséhez és megküldéséhez, valamint a szerződésben szereplő Megbízónak és kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai, elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím).

Adatkezelés célja: A Megbízott a megbízók kapcsolattartóinak adatait ajánlatküldés és a szerződés teljesítése céljából kezeli.

Adatkezelés jogalapja: A megbízói adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja.

Adatkezeléssel érintett adatok köre: A szerződésben megjelölt kapcsolattartó (természetes személy) neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe és postacíme.

Adatkezelés időtartama: A számlákat jogi kötelezettségből eredően 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok (pl. megbízási szerződés) megőrzési ideje 8 év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése a szerződés megszűnésétől számított 5 év. A megbízó kapcsolattartóinak a szerződés teljesítéséhez szükséges adatai kizárólag az érintett személy írásbeli kérelmére kerülnek törlésre. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha annak tárolását joghatóság kötelezően előírja.

4. Érintettek jogai

Személyes adataival összefüggésben az érintett a jogszabályban meghatározott, az alábbiakban felsorolt jogokkal rendelkezik:

a) Hozzáférési jog adatok megismeréséhez, adatkezelés tényéhez
b) Adatok kiigazításához való jog, amennyiben az adat elavult vagy helytelen
c) Törléshez való jog hozzájárulási vagy adatkezelési időtartamon túli adatkezelés esetén
d) Adatok kezelésének korlátozásához való jog
e) Személyes adatok direkt marketing célra történő használatának megtiltásához való jog
f) Személyes adatok harmadik személy számára történő átadásának megtiltásához való jog
g) Bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról történő másolat kéréséhez való jog
h) Tiltakozási jog személyes adat használata ellen

5.  Adatbiztonság és adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens: A biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, módosítani vagy kimenteni a rendszerből. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk. Magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a Megbízót (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül).

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Megbízott mindent elkövet a Megbízó és kapcsolattartói személyes adatainak jogszabályoknak megfelelő kezelése érdekében. Amennyiben úgy érzi, megsértettük személyes adatai védelméhez való jogát, kérjük, írásban küldje meg részünkre kérelmét: a hello@zsanna.com e-mail címre.

Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal is élhet az ügyben hatáskörrel rendelkező szerveknél:

Romániai Nemzeti Adatvédelmi Hatóság (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon:  40.318.059.211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, weboldal: https://www.dataprotection.ro/

7.  Tájékoztatás a nyilvántartásokról

Megbízott az adatok kezelését és feldolgozását jogszerű, átlátható és ellenőrizhető módon végzi. A megbízó kapcsolattartóinak adatairól az alábbi nyilvántartást vezeti:

Adatkezelési nyilvántartás
Tartalma: sorszám, tevékenység, kezelt adatok, adatkezelési cél, adatkezelési jogalap, tárolás módja és ideje, adatkezelő neve és elérhetősége, technikai és szervezési intézkedések.

8. Sütik kezelése

A honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. 

Ha hozzászólást ír a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás kényelmi célokat szolgál, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

9. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

10. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete), valamint a román jog információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelkezései az irányadóak.